Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje w jaki sposób właściciel serwisu firmdesign.itfirm.pl pozyskuje, wykorzystuje, jak również chroni Twoje dane osobowe jako użytkownika serwisu monitoringolawa.pl oraz osoby kontaktującej się z administratorem telefonicznie.

Wszystkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszej strony internetowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Właścicielem serwisu www.firmdesign.itfirm.pl oraz administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z RODO jest IT Firm – Informatyczna Obsługa Firm Grzegorz Mielczarek z siedzibą w Piskorzówek 28G, 55-216 Domaniów (dalej jako: „my”, „nas”). Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do administratora danych, tj.:

 • na adres e-mail: bok@itfirm.pl
 • bądź pisemnie na adres: ul. 3 Maja 26a, 55-200 Oława

Jakie kategorie danych przetwarzamy i skąd je mamy?

Serwis ma charakter informacyjny. Ujawnienie danych może nastąpić z Twojej inicjatywy w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź połączenia telefonicznego z IT Firm. Chcielibyśmy zaznaczyć, że rozmowy telefoniczne są nagrywane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do załatwienia sprawy, z którą się do nas kierujesz. Dane uzyskane w taki sposób przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub w innych sprawach, w których kontaktujesz się z nami mailowo bądź telefonicznie.
W związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu, dane zbierane są również w sposób automatyczny. Są to dane o Twojej aktywności w serwisie, tj. liczba i źródło wizyt w serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystania, odesłania, czy numer IP komputera. Nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji. Dane te występują w postaci plików cookies (więcej o cookies w dalszej treści Polityki).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.
Dane osobowe z nagrań rozmów telefonicznych będziemy przetwarzać do 90 dni a następnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z rozmowy lub krócej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez nas, podmiotom świadczącym na rzecz IT Firm usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe.

Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czy profilujemy dane?

Dane osobowe nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

 • ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.


Pliki Cookies

Co to są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookie to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz nasze strony. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Twojego urządzenia, poznania Twoich preferencji, a także zbierania informacji na temat Twoich wcześniejszych działań w serwisie.

Jakich plików cookies używamy?

Niniejszy serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies:
- pliki cookies niezbędne. Bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia.
- pliki cookies opcjonalne, tj. statystyczne, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Szczegółowa lista i opis plików cookies wykorzystywanych w serwisie www.firmdesign.itfirm.pl przedstawiona jest w tabeli poniżej:

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
Nazwa cookie Opis Termin Dostawca Rodzaj
PHPSESSID Zachowuje stan sesji użytkownika we wszystkich żądaniach stron. przez cały czas trwania sesji firmdesign.itfirm.pl HTTP
Statystyczne
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi poprzez gromadzenie i raportowanie informacje anonimowo.
_ga rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez Użytkownika 2 lata firmdesign.itfirm.pl HTTP
_gat używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań 1 dzień firmdesign.itfirm.pl HTTP
_gid rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez Użytkownika 1 dzień firmdesign.itfirm.pl HTTP

Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Opcjonalne tj. statystyczne pliki cookies, przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź do czasu ustania celu przetwarzania.
Pliki cookies statystyczne pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę na zastosowanie tych plików cookies.

Jak zarządzać plikami cookies?

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki ( Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.
Więcej o plikach cookies możesz się dowiedzieć ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Obowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.
Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany niniejszych Polityk w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.